Shaman Frame, 8/8/07, 12:31 PM, 8C, 4014×4938 (538+766), 88%, Frame 4, 1/25 s, R87.4, G70.8, B92.0